Kozminski Business School

Publikacje

Publication lists at external sites

Books -Książki

Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa

Klimczak K.M. (2014) Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Poltext.

W 2014 roku opublikowałem książkę podsumowującą moje badania nad znaczeniem informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych dla wyceny akcji spółek giełdowych. Przedstawiłem w niej dyskusję na temat metod badawczych, popartą wynikami empirycznego badania ilościowego, w którym porównałem spółki polskie ze spółkami z rynków niemieckiego i francuskiego. W literaturze naukowej temat ten nazywany jest: istotność dla wyceny (ang.value relevance).

Recenzenci: prof. UEW dr hab. Robert Kowalak, prof. UEK dr hab. Piotr Wójtowicz.

Book chapters - Rozdziały w książkach

Ład korporacyjny Rachunkowość zarządcza Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Zarządzanie wiedzą
Ład korporacyjny
(Corporate Governance)
2011
Rachunkowość zarządcza
(Managerial Accounting)
2009
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
(Operational Risk Management)
2008
Zarządzanie wiedzą
(Knowledge Management)
2008, 2012

Papers in English - Artykuły w języku angielskim

 1. Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers. Accounting Research Journal, 26(3), 239-255.
 2. Risk-based management control in the public sector in Poland (with A. Pikos). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 72, 2013, 63-77.
 3. Information technology investment announcements and market value in transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange (with D. Dobija, N. Roztocki and H.R. Weistroffer) Journal of Strategic Information Systems, 2011, doi: 10.1016/j.jsis.2012.07.003
 4. ICGN corporate risk oversight guidelines: The role of the board and institutional shareholders (with Breen E., Clearfield A.), Journal of Risk Management in Financial Institutions, 5(2), 2012, s. 115-127
 5. Market reaction to mandatory IFRS adoption: Evidence from Poland, Accounting and Management Information Systems, Volume 10, Issue 2, 2011, pp. 228-248.
 6. Relevance of Accounting Standards for Stock Markets: Evidence from Poland, in: Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 9, Łódź 2011, 101-110.
 7. An Analysis and Assessment of Business Requirements in the Scope of Reporting and Statements of Capital Adequacy (with Staniec I., & Depta A.), in: Proceedings of the 2011 International (Spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management, 2011.
 8. Development of Accounting in Poland: Market Efficiency and the Value Relevance of Reported Earnings, with Dobija D., The International Journal of Accounting, Volume 45, Issue 3, September 2010, pp. 356-374.
 9. Do Polish Accountants Produce Useful Financial Reports? with J. Mulenga, in: Zarządzanie Finansami: Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Uniwersytet Szczecinski, Zeszyty Naukowe Nr 534, Szczecin 2009.
 10. Programmes in Finance and Accounting at Kozminski University, with Cieślak I., in: Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Greenwich University Press, 2009,, s. 206-212. SSRN: 978-86-80133-47-8
 11. Intellectual Capital and Separability of Technological Assets, Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, Kharkiv Institute of Business and Management, Kharkiv 2008, ISBN 978-966-7341-36-8, s. 39-45.
 12. Testing Value Relevance of Accounting Earnings: Theory and method, General Accounting Theory: Evolution and Design for Efficiency, I. Górowski (ed.), WAiP, 2008, pp. 361-374.
 13. Corporate Hedging and Risk Management Theory: Evidence from Polish Listed Companies, The Journal of Risk Finance, No. 9 (1), 2008, pp. 20-39.
 14. Target in Speech Development: Learners' Views, with E. Waniek-Klimczak, in: English Pronunciation Models: A Changing Scene, K. Dziubalska-Kołaczyk, J. Przedlacka (eds.), Peter Lang, Bern 2005.
 15. Corporate Risk Management from Stakeholders' Perspective in: TRANS'05: Wspólna Europa - Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH, Warszawa 2005, s. 371-380.

Papers in Polish - Publikacje w języku polskim

 1. Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 460, 2013, 167-176.
 2. Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego. Zarządzanie i Finanse, 11(2/4), 2013, 267-278.
 3. Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen (wraz z Eweliną Zarzycką), Master of Business Administration. Central Europe, 1(114), styczeń-luty 2012, s. 82-96.
 4. Metody wyceny rozchodu zapasów z perspektywy normatywnej i pozytywnej teorii rachunkowości - przypadek PKN Orlen (wraz z Eweliną Zarzycką), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 64(120), 2011, 163-178.
 5. Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem (wraz z Małgorzatą Kucharczyk), Master of Business Administration, 6(113), Listopad-Grudzień 2011, s. 57-64.
 6. Wpływ efektywności komitetu audytu na wartość spółki, w: Komitety rad nadzorczych, Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K. (eds.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 125-132.
 7. Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek (wraz z Iwoną Cieślak), w: Rachunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania, SGH, Warszawa 2011, s. 115-128.
 8. Zarządzanie ryzykiem. Nowy wymiar nadzoru, w: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, red. D. Dobija, I. Koładkiewicz, Wolters Kluwer Polska, s. 415-459, 2011.
 9. Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, z Anną Martą Pikos, Przegląd organizacji, nr 12/2010, s. 27-30.
 10. Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, Przegląd Organizacji, 5/2009, s. 23-26.
 11. Ocena wykonania pracy menedżerów, w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, red. D. Dobija & M. Kucharczyk, WAiP, s. 553-588, 2009.
 12. Decentralizacja i kontrola, w Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, red. D. Dobija & M. Kucharczyk, WAiP, s. 589-619, 2009.
 13. Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowanie oszustw a sprawozdaniach finansowych, z Cieślak I., w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa, s. 293-303, 2009.
 14. Ryzyko w teorii ekonomii, Master of Business Administration, 6/2008, s. 64-69.
 15. Panorama ryzyka, Ryzyko operacyjne wraz z I. Staniec, w Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiedzki (red.), Beck, Warszawa, 2008, s. 11-64.
 16. Narzędzia interaktywne - od quizów po warsztaty. Doświadczenia wykładowcy i opinie studentów, e-mentor, 4/2008, s. 24-28.
 17. Wdrażanie Enterprise Risk Management w jednostkach sektora finansów publicznych, Konferencja Inwest 2008, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2008.
 18. Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce, w: System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, ODDK 2008, s. 245-251.
 19. Transfer technologii i wiedza utajona, w: D. Jemielniak i A.K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, WPIA, Warszawa 2008.
 20. Dylematy ujęcia ryzyka w teorii ekonomii, Acta Universitatis Lodziensis, w druku.
 21. Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym - praca doktorska obroniona w kwietniu 2007 na Uniwersycie Łódzkim. Dostępne: koncepcja rozprawy, podsumowanie rozprawy. Pełną rozprawę udostępnię na życzenie.
 22. Teoria zarządzania ryzykiem finansowym wobec rzeczywistości w "Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku" Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 23. Przesłanki zarządzania ryzykiem w polskich spółkach giełdowych: Analiza CART, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, nr 455, 2007, str 81.
 24. Wykorzystanie pochodnych instrumentów zabezpieczających przez polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu nr 1109, Wrocław 2006.
 25. Wsparcie tradycyjnych zajęć poprzez forum dyskusyjne - podstawowe możliwości, e-mentor, nr 2(14), 2006, s. 31-35.
 26. Zarządzanie ryzykiem walutowym z perspektywy małych i dużych przedsiębiorstw - Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej, gospodarka światowa na progu XXI w., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005, Tom I, s. 49-64.

Starsze publikacje

 1. Inwestycje w kapitał ludzki i społeczny a wzrost gospodarczy Polski - referat wygłoszony na konferencji SKNNE Ekspert pt. "Sytuacja gospodarcza Polski", Łódź 2002.
 2. Konkurencyjność absolwentów polskich uczelni na wspólnotowym rynku pracy - efektywność polskiego szkolnictwa wyższego - referat otrzymał drugą nagrodę w Studenckim Konkursie Naukowym, w druku.
 3. Języki obce w przedsiębiorstwie: oczekiwania wobec pracowników oraz nauczycieli języków obcych - Neofilologia, T. IV, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock 2003, s. 9-20
 4. Możliwości wykorzystania do zarządzania ryzykiem kontraktów terminowych notowanych na WGPW SA - referat wygłoszony na konferencji SKNNE Ekspert oraz SKN Progress, Łódź 2003.
 5. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie międzynarodowym - praca magisterska, Łódź 2003.
 6. Znajomość języków obcych jako warunek powodzenia polskich absolwentów na wspólnotowym rynku pracy - referat wygłoszony na konferencji Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu pt. "Młodzi w Europie", Łódź 2003.
 7. Performance of Polish tertiary education in view of accession to the European Union", "Opportunities of Change", Sopot, 2003.
 8. EFL Speech – Identyfying the Target, wraz z E. Waniek-Klimczak, Neofilologia T. VI, Płock 2004, s. 87-106
 9. Mały model strukturalny kursu złotego - referat zaliczeniowy, niepublikowany, Łódź 2004.
 10. Efektywność polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskiego rynku pracyActa Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica nr 180, 2004, s.125-138.
Creative Commons License
Te utwory są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.0 Poland.